ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost a ochrana osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), a aplikovatelnými stavovskými předpisy České advokátní komory bychom Vás proto rádi informovali o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb. Tyto zásady zpracování osobních údajů se uplatní na jakékoliv zpracování osobních údajů bez ohledu na formu nebo způsob, kterým jsou osobní údaje zpracovávány.

I.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků identity této fyzické osoby.

2. Správcem osobních údajů je JUDr. Jan Růzha, advokát, ev. č. ČAK 11466, IČO: 71463992, se sídlem Soukenická 2082/7a, Praha 1, PSČ 110 00.

3. V případě zájmu nás můžete kontaktovat písemností zaslanou na adresu sídla advokátní kanceláře, nebo prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

- e-mail: office(@)ruzha.cz

- ID DS: wacggmc

II.

ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

1. Osobní údaje klientů, fyzických osob zastupujících klienty, které jsou právnickými osobami, a/nebo obchodních partnerů, získané zejména při navázání vzájemného kontaktu, v souvislosti s uzavřením smlouvy a plněním souvisejících smluvních povinností nebo při vzájemné komunikaci, zpracováváme způsobem specifikovaným v ustanovení tohoto článku. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění konkrétního účelu zpracování v každém individuálním případě.

2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

a. plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy (především v rámci poskytování právních služeb ze strany naší advokátní kanceláře);

b. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "AML zákon"), zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů apod.);

c. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků, oprávněný zájem na optimalizaci naší webové prezentace pro co nejširší okruh zařízení a uživatelů, ochrana oprávněného zájmu třetí osoby v rámci výkonu advokacie.

3. Osobními údaji, které zpracováváme na právním základě specifikovaném v ustanovení odst. 2. písm. a. tohoto článku za účelem poskytování nabízených služeb za účelem dodržování souladu s právními předpisy, jsou:

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, v případě podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby rovněž IČO, DIČ);

b. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

c. Platební údaje (číslo bankovního účtu);

d. Údaje o poskytnutém plnění (údaje o platbách, fakturaci, předmětu plnění);

e. Případné další údaje týkající se klienta nebo třetí osoby.

4. Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. b. tohoto článku v zájmu plnění povinností, které jsou nám uloženy právními předpisy, jsou:

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, v případě podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby rovněž IČO, DIČ);

b. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

c. Platební údaje (číslo bankovního účtu);

d. Údaje o poskytnutém plnění (údaje o platbách, fakturaci, předmětu plnění);

e. Případné další údaje týkající se klienta nebo třetí osoby.

5. Vaše osobní údaje v rozsahu dle ustanovení odst. 3. písm. a. - e. tohoto článku můžeme rovněž zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu v souvislosti s ochranou našich práv a/nebo vymáháním případných nároků, resp. z důvodu ochrany oprávněného zájmu třetí osoby v rámci výkonu advokacie.

6. Osobní údaje návštěvníků webu můžeme zpracovávat v rozsahu údajů o aktivitě na webu (údaj o druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem prohlížeči, způsobu a době prohlížení příslušných stránek) z titulu našeho oprávněného zájmu podle ustanovení odst. 2. písm. c. tohoto článku.

7. Osobní údaje můžeme předat spolupracujícímu advokátovi, daňovému poradci nebo jiné spolupracující osobě, vždy však za předpokladu splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. V případech stanovených obecně závazným právním předpisem a/nebo na jeho základě vydaným vykonatelným rozhodnutím může na straně správce vzniknout povinnost předat Vaše osobní údaje příslušnému orgánu veřejné moci, vždy však výhradně v souladu s předpisy upravujícími povinnost mlčenlivosti advokáta, která je primárním pilířem důvěry mezi advokátem a klientem. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předány mezinárodní organizaci; případné předání do třetí země může být provedeno výhradně v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

8. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy pouze po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje zpracovávané z titulu plnění smlouvy uchováváme po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané z titulu plnění právní povinnosti uchováváme po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Osobní údaje zpracovávané z titulu ochrany oprávněného zájmu uchováváme nejvýše po dobu 3 let od zahájení zpracování, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak, nebo nevznikne-li v konkrétním případě důvodná potřeba uchovávat předmětné osobní údaje po delší dobu (např. v souvislosti s vymáháním právního nároku). Archivační lhůty jsou specifikovány ve skartačním a archivačním řádu správce a vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními předpisy. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

III.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány).

2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.

3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:

a. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;

b. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;

c. došlo k protiprávnímu zpracování Vašich osobních údajů, nebo

d. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

4. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:

a. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b. došlo k protiprávnímu zpracování Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;

c. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

5. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Uplatněnému právu na přenositelnost osobních údajů nebude moci být z naší strany vyhověno v případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.

6. Některé osobní údaje od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů nezbytných pro daný účel, se kterým Vás seznámíme, však není možné poskytnout Vám právní služby v souladu s aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy a/nebo stavovskými předpisy České advokátní komory.

IV.

VYUŽITÍ COOKIES A ANALYTICKÝCH SLUŽEB

1. Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí webu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, můžeme na webu užívat tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Více informací ohledně používaných cookies naleznete např. zde. Cookies jsou soubory, které umožňují webu uchovat informace týkající se prohlížení webu na Vašem zařízení (např. počet přístupů na stránku, údaj o prohlédnutých stránkách apod.).

2. Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě webu (trvalé soubory cookies).

3. Seznam různých druhů souborů cookies, které mohou být použity na našem webu, je uveden níže. Jsou-li prostřednictvím užití souborů cookies získány osobní údaje, jsou zpracovávány způsobem specifikovaným v této informaci.

a. Nezbytné cookies - potřebné ke správnému fungování webu a užívání nabízených funkcí. Bez nezbytných souborů cookies nemusí být některé či všechny funkce webu k dispozici (např. relační cookies, rozložení zátěže, ID uživatele, bezpečnostní cookies);

b. Preferenční cookies - shromažďují informace o Vašich volbách a preferencích a umožňují nám zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit web (např. jazyk, místo, referenční stránky, poslední návštěva a činnost, historie stránek);

c. Analytické cookies - shromažďují informace o způsobu využívání webu uživatelem, a umožňují nám zlepšovat jejich fungování (například nejčastěji navštěvované záložky, případné problémy uživatelů při práci s webem apod.), umožňují poznat obecné vzorce užívání webu, nikoliv způsob, jakým jej užívá konkrétní osoba;

d. Marketingové cookies - získávají informace o tom, kolik uživatelů vidělo určitou reklamu nebo kolik jich reklamu zhlédlo opakovaně apod.

4. Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování některých souborů cookies může omezit funkčnost webu.

5. Na webu využíváme službu Google Analytics, webovou analytickou službu. Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics nám zajišťuje informace k vyhodnocení užívání webu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí. Užívání služby Google Analytics můžete zablokovat například za využití následující odkazu, jehož prostřednictvím si do svého zařízení uložíte tzv. Opt-Out-Cookies internetového prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.