ODMĚNA

Otevřenost a transparentní přístup je pro nás základem spolupráce s klientem. Při převzetí věci klienta vždy informujeme o předpokládaném rozsahu právních služeb a o celkových nákladech na úplné vyřešení věci. Ke každému vyúčtování odměny za právní služby navíc přikládáme podrobný seznam, v němž jsou položkově uvedeny veškeré provedené úkony tak, aby bylo možno kontrolovat oprávněnost a rozsah účtované částky. 

Odměna za naše právní služby je stanovena v souladu se zákonem o advokacii a advokátním tarifem a na základě dohody s klientem dle povahy a složitosti každého konkrétního případu. Může mít podobu:

  • smluvní odměny, jejíž výše je určena smlouvou mezi advokátem a klientem a je zpravidla stanovena hodinovou sazbou nebo jednorázovou částkou (v méně náročných nebo pravidelně se opakujících věcech - např. sepsání kupní smlouvy, založení obchodní společnosti, apod.); v rámci tohoto druhu odměny je rovněž možno sjednat paušální odměnu, kdy v případě dlouhodobější spolupráce klient pravidelně (obvykle měsíčně) platí určitou částku, která obsahuje dohodnutý počet hodin právních služeb ve zvýhodněné sazbě
  • mimosmluvní odměny, jejíž výše je stanovena právním předpisem - vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Pro dosažení maximální jistoty a oboustranné důvěry probíhají vztahy s klienty na základě písemné smlouvy, s přesně vymezenými právy klienta a povinnostmi a odpovědností naší kanceláře. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz