Advokátní kancelář Růzha - kontakt

Odměna za naše právní služby je stanovena v souladu se zákonem o advokacii a advokátním tarifem a na základě dohody s klientem dle povahy a složitosti každého konkrétního případu. Může mít podobu:

smluvní odměny, jejíž výše je určena smlouvou mezi advokátem a klientem a je zpravidla stanovena hodinovou sazbou nebo jednorázovou částkou (v méně náročných nebo pravidelně se opakujících věcech – např. sepsání kupní smlouvy, založení obchodní společnosti, apod.); v rámci tohoto druhu odměny je rovněž možno sjednat paušální odměnu, kdy v případě dlouhodobější spolupráce klient pravidelně (obvykle měsíčně) platí určitou částku, která obsahuje dohodnutý počet hodin právních služeb ve zvýhodněné sazbě

mimosmluvní odměny, jejíž výše je stanovená právním předpisem – vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Pro dosažení maximální jistoty a oboustranné důvěry probíhají vztahy s klienty na základě písemné smlouvy, s přesně vymezenými právy klienta a povinnostmi a odpovědností naší kanceláře. Při převzetí věci klienta vždy informujeme o předpokládaném rozsahu právních služeb a o celkových nákladech na úplné vyřešení věci. Ke každému vyúčtování odměny za právní služby navíc přikládáme podrobný seznam, v němž jsou položkově uvedeny veškeré provedené úkony tak, aby bylo možno kontrolovat oprávněnost a rozsah účtované částky.

Při sjednávání výše odměny klademe vždy důraz na to, aby odměna za právní služby kromě časové a obsahové náročnosti případu zohledňovala i finanční možnosti klientů.