Advokátní kancelář Růzha

Advokátní kancelář JUDr. Jana Růzhy se dlouhodobě specializuje na farmaceutické a zdravotnické právo (zejména v oblasti klinického hodnocení léčiv) a poskytuje rovněž ucelené právní poradenství pro obchodní společnosti a jiné podnikatele, jakož i pro nepodnikající fyzické osoby a stát, resp. jeho organizační složky.

Pro zajištění skutečně komplexního řešení klientova požadavku posuzujeme při poskytování právních služeb kromě právního vždy i jiné aspekty konkrétního případu (zejména marketingový, obchodní a daňový aspekt, ochranu dobrého jména a pověsti, mezilidské vztahy, apod.).

Pokud je to možné a žádoucí, předkládáme klientům vždy několik alternativ dalšího postupu a společně vybíráme ideální řešení při zohlednění poměru očekávaných nákladů a předpokládaného klientova užitku, jakož i jeho vztahu k dalším zainteresovaným stranám.

Základním cílem kanceláře je prostřednictvím individuálního přístupu efektivně prosazovat práva klientů a napomáhat k uskutečňování jejich plánů, podnikatelské a jiné činnosti s minimálními riziky. Řídíme se zásadou, že úkolem advokáta je účinná pomoc s důrazem na předcházení rizikovým situacím a hledání nejrychlejšího a pro klienta nejvýhodnějšího řešení a nikoli samoúčelné poskytování právního poradenství pro ně samotné. Velký důraz klademe na další vzdělávání a sledování trendů ve všech oblastech práva, což napomáhá k udržení nadstandardně vysoké úrovně našich služeb.